TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu /TRANSGEA – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Beneficjent wiodący:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu Zakład Badań Regionalnych | www.imgw.pl

Partnerzy projektu:

P3 SAPOS GmbH | www.sapos-goerlitz.de

P4 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” | www.zielonaakcja.pl

P5 Fundacja Natura Polska | www.naturapolska.eu

Opis projektu:
Podjęta inicjatywa 5 partnerów z Polski i Saksonii w zakresie transgranicznej współpracy na rzecz lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu przyczyni się do wypracowania wspólnego podejścia metodycznego do oceny wrażliwości obszaru transgranicznego. Przez wrażliwość rozumiany jest stopień, w jakim dany obszar reaguje na zachodzące zmiany klimatu. Przeprowadzenie oceny wrażliwości obejmie analizę wybranych czynników klimatycznych. W wyniku tych prac powstanie mapa wrażliwości, na której podstawie powstanie katalog działań adaptacyjnych, dostosowanych do zróżnicowanej wrażliwości obszaru transgranicznego. Wynikiem działań w projekcie i uzupełnienie wcześniej wspomnianych produktów będzie stanowił i poradnik dla samorządowców „Jak przygotować gminę na zmiany klimatu?”. Rezultatem projektu będzie również intensyfikacja współpracy z wybranymi gminami poprzez cykl szkoleń i debat poświęconych zmianom klimatu, do których materiały zostaną przygotowane przez IMGW-PIB. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i seniorów, w których IMGW-PIB weźmie udział i przygotuje materiały, lecz nie będzie odpowiedzialny za to zadanie.

Ponadto partnerzy projektu zrealizują i zaprezentują działania mikroadaptacji stanowiących przykład, jak w sposób prosty i przy stosunków niskich nakładach finansowych społeczność lokalna może podjąć inicjatywę przeciwdziałania negatywnym skutkom obserwowanych i spodziewanych zmian klimatu.

Głównym celem projektu jest przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian klimatu na poziomie lokalnym poprzez koordynację współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy instytucjami oraz społeczeństwem.

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:
1. Przygotowanie transgranicznych propozycji adaptacji do zmian klimatu.
2. Koordynacja i intensyfikacja współpracy instytucjonalnej wspierającej rozwój kompetencji w zakresie transgranicznych działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców regionu przygranicznego związanych ze skutkami zmian klimatu.

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 433.535,63 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 %

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Kierownik organizacyjny Projektu: dr Iwona Zdralewicz

Polsko-niemiecki festiwal muzyczny „Szlakiem Gustava Heinze” cz.II

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Lubomyśl, Żary, Biedrzychowice) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację o jego dziełach – wykonanych organach oraz wystawę plenerową prezentującą jego twórczość. Gustav...

Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Żary, Bieniów) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację i zainstalowano ścieżkę edukacyjną o jego twórczości w Bieniowie. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i...

Razem dla lasu i ochrony klimatu na pograniczu polsko-saksońskim

W ramach projektu zorganizowano w Żarach polsko-niemieckie ”Święto lasu i ochrony klimatu”, którego celem była edukacja mieszkańców regionu związana z ekologią, ochroną klimatu i promocją walorów przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. Podczas imprezy zaprezentowało...

Poznajemy produkty regionalne na polsko-niemieckim pograniczu

W ramach projektu zorganizowano polsko-niemiecką wystawę produktów regionalnych w Lubomyślu. Podczas imprezy odbyły się liczne prezentacje, degustacje, konkursy i pokazy związane z produktami lokalnymi. W programie wystawy znalazły się także występy zespołów...

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny poznajemy pogranicze polsko-niemieckie ze zwiedzaniem zielonych miejsc w tym Parku Rododendronów w Kromlau, Leśnej Kolejki Mużakowskiej w Weisswasser, Parku Głazów Narzutowych w Nochten i miejskich dziedzińców w Görlitz....

Rowerem przez powiat żarski

Projekt był kontynuacją realizowanych w latach 2013-2014 działań polegających na utworzeniu sieci szlaków rowerowych w gminie ŻaryZostały wytyczone dwa szlaki rowerowe na trasie Miłowice - Mirostowice Górne-Łaz-Żary oraz Żary-Olszyniec-Złotnik-Gorzupia z miejscami...

Polsko-Niemieckie spotkania z Lasem

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęliśmy w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej "Polsko-Niemieckie Święto Lasu" w dniu...

Share This