TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Beneficjent wiodący:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu Zakład Badań Regionalnych | www.imgw.pl

Partnerzy projektu:

Opis projektu:

Podjęta inicjatywa 5 partnerów z Polski i Saksonii w zakresie transgranicznej współpracy na rzecz lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu przyczyniła się do wypracowania wspólnego podejścia metodycznego do oceny wrażliwości obszaru transgranicznego. Przez wrażliwość rozumiany jest stopień, w jakim dany obszar reaguje na zachodzące zmiany klimatu. Przeprowadzenie oceny wrażliwości objęło analizę wybranych czynników klimatycznych. W wyniku tych prac powstała mapa wrażliwości, na której podstawie powstał katalog działań adaptacyjnych, dostosowanych do zróżnicowanej wrażliwości obszaru transgranicznego. Wynikiem działań w projekcie i uzupełnieniem wcześniej wspomnianych produktów jest poradnik dla samorządowców „Jak przygotować gminę na zmiany klimatu?”. Rezultatem projektu jest również intensyfikacja współpracy z wybranymi gminami poprzez zrealizowany cykl szkoleń i debat poświęconych zmianom klimatu.
W ramach projektu zostały również przeprowadzone prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i seniorów.
Ponadto partnerzy projektu zrealizowali i zaprezentowali działania mikroadaptacji stanowiących przykład, jak w sposób prosty i przy stosunkowo niskich nakładach finansowych, społeczność lokalna może podjąć inicjatywę przeciwdziałania negatywnym skutkom obserwowanych i spodziewanych zmian klimatu.
Głównym celem projektu było przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian klimatu na poziomie lokalnym poprzez koordynację współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy instytucjami oraz społeczeństwem.

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:

1.Przygotowanie transgranicznych propozycji adaptacji do zmian klimatu.
2.Koordynacja i intensyfikacja współpracy instytucjonalnej wspierającej rozwój kompetencji w zakresie transgranicznych działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
3.Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców regionu przygranicznego związanych ze skutkami zmian klimatu.

Okres realizacji:
01.07.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu:
433.535,63 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 % (dofinansowanie dla Fundacji Natura Polska 66.896,58 EUR).

Wykaz zrealizowanych działań przez Fundację Natura Polska w projekcie Transgea: wystawy fotograficzne w Żarach, Zgorzelcu i Bautzen, ścieżka edukacyjna w Mirsku i Boxberg, publikacje Żyj z klimatem i Jak adaptować się do zmian klimatycznych, nasadzenia drzew
w gminie wiejskiej Żary oraz film promocyjny.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.transgea.eu

Share This