PROADAPT – POGRANICZE PRZYJAZNE KLIMATOWI – Wspomaganie decyzji w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu

Numer projektu: PLSN.01.01-IP.01-0001/23

Tytuł projektu: PROADAPT – POGRANICZE PRZYJAZNE KLIMATOWI – Wspomaganie decyzji w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu.

Cele: Celem głównym projektu PROADAPT jest wspieranie pogranicza przyjaznego klimatowi poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom zmian klimatu oraz wspieranie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wspomaganie decyzji w zakresie planowania działań adaptacyjnych
  2. Angażowanie samorządów i mieszkańców obszaru wsparcia w planowanie i realizację działań adaptacyjnych
  3. Promowanie działań na rzecz współpracy, wspólnych rozwiązań i wymiany dobrych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Rezultaty: W ramach realizacji projektu partnerzy stworzą wspólnie platformę wspomagania decyzji dla JST i mieszkańców pogranicza w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Zostaną również opracowane analizy klimatyczne dla 11 powiatów obszaru wsparcia.

Ponadto zostaną sporządzone 3 plany adaptacji do zmian klimatu dla wybranych gmin, oraz powstanie opracowanie poświęcone odtworzeniu korytarzy ekologicznych. W projekcie zaplanowano realizacje lokalnych działań adaptacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem BZI.

W ramach projektu powstanie również Sieć Kompetencji Klimatycznych składająca się z dwóch centrów wraz z pokazowymi działaniami adaptacyjnymi. Zaplanowano rozbudowę lokalnego monitoringu klimatycznego i założenie farm wodnych.

Ponadto w projekcie planuje się liczne szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne, pikniki, oraz inne działania promocyjne w tym materiały edukacyjne. Działania te przyczynią się do podnoszenia świadomości i promocji zachowań proekologicznych w celu wspomagania decyzji w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu.

Okres realizacji projektu: 01.04.2024 – 31.03.2027

Strona projektu: www.proadapt.info

Partner Wiodący IMGW-PIB

Kierownik Projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Instytucja finansująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Wartość projektu: 1 221 230,12 €,

Dofinansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 – 80%

Instytucje/Jednostki realizujące: SAPOS gGmbH, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja, Fundacja Natura Polska

Share This