PROJECTS BASCIL

BASCIL – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services
In the BASCIL project, 15 partners in 8 countries will work on solutions for small local food producers to be able to diversify their business. By integrating conventional small-scale food production with culinary tourism services, it is possible to reach the end customers directly and obtain a higher value for their products with the shortest value chain. The total budget of the project (8 countries, 15 partners) is EUR 3,348,779.95, of which the support of the European Regional Development Fund (ERDF) is EUR 2,389,394.52 and Norwegian funding EUR 181,018.40.

Lead partner:

Krinova Incubator & Science Park

 

Partners:

 • Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 • Association of Rural Tourism Mecklenburg-West Pomerania e.V.
 • Association of Klaipeda Region
 • Pomorskie Tourist Board
 • Lithuanian Centre for Social Sciences
 • Lithuanian Countryside Tourism
 • Foundation ”Polish Nature
 • HANEN – Norwegian Tourism and Local food association
 • Latvian country tourism association
 • NGO ”Farmers Parliament”
 • Estonian Rural Tourism Organization
 • Pomeranian Development Agency
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences
 • Lomalaidun ryRESILIENT

 

Project period / Okres realizacji:

January 2023 – December 2025

 

Financiers:

Pilot Region/ Region pilotażowy:

Od stycznia 2023 Fundacja Natura Polska jest partnerem w projekcie BASCIL – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Projekt Bascil ma na celu wspieranie lokalnych producentów żywności w tworzeniu nowych modeli biznesowych w celu dywersyfikacji ich działalności. Jest to niezwykle istotne z uwagi na ostatnie niedogodności występujące na świecie, takie jak pandemia, wysokie ceny energii, które najbardziej uderzają w małych producentów. W ramach projektu, w ciągu 3 lat jego trwania, producenci lokalni we współpracy z jego partnerami będą rozszerzać swoją ofertę o nowe obszary w kierunku zrównoważonych usług turystyki kulinarnej, w tym degustacje, wizyty w gospodarstwach rolnych, wycieczki gastronomiczne, trasy degustacyjne lub sezonowe restauracje w gospodarstwach rolnych. Pozwoli im to być bliżej i bardziej widocznym dla odbiorców finalnych, a tym samym pomóc producentom skrócić drogę do ich produktów (np. poprzez sprzedaż bezpośrednią) i dotrzeć do nowych klientów.

Kick off meeting projektu Bascil

W dniach 14-15.02.2023 w Krinova Incubator and Science Park w Kristianstad w Szwecji odbyło się inauguracyjne spotkanie partnerów projektu Bascil Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services realizowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Krinova – lider projektu, oficjalnie powitał w gronie partnerów projektu Bascil piętnastu reprezentantów z 8 krajów: Polski, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Litwy, Łotwy, Estonii. Podczas spotkania lider projektu przedstawił plany i działania, które będą wspólnie realizowane w ciągu 3 lat trwania projektu na rzecz wspierania lokalnych producentów. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w warsztatach, podczas których poznawali zasady biznesowego modelu Canvas, który wykorzystywany będzie w projekcie do planowania i projektowania innowacyjnych rozwiązań dla lokalnych producentów.
Dodatkowo podczas spotkania partnerzy mieli okazję podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami we współpracy z lokalnymi producentami i przy promocji turystyki kulinarnej.

Koordynatorka projektu z Fundacji Natura Polska – Aneta Mazurek przedstawiła najciekawsze inicjatywy i obiekty turystyki kulinarnej w województwie lubuskim. Dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Łukasz Magrian przedstawił działania promocyjne, które są realizowane w ramach promocji turystyki kulinarnej w regionie pomorskim na rynku krajowym i rynkach zagranicznych w ramach projektu Pomorskie Prestige. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w terminie 24-26 maja 2023 w Norwegii, na którym zaplanowane są warsztaty z projektowania innowacyjnych rozwiązań (model biznesowy B2C) dla producentów żywności i sieci.

Forum producentów produktów regionalnych

W dniu 21.02.2023 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się Forum Producentów Produktów Regionalnych, organizowane przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Celem spotkania było zapoznanie się z problemami środowiska lokalnych i regionalnych twórców, identyfikacja ich potrzeb oraz wyznaczenie kierunków działań, a także wysłuchanie potrzeb producentów. Podczas Forum pracownicy LCPR przedstawili główne działania jednostki. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wysłuchania również wykładów połączonych z warsztatami dotyczącymi m.in. fotografii produktu regionalnego, czy skutecznych form reklamy w internecie. Praktyczne wskazówki, dotyczące działalności opartej na produktach regionalnych zaprezentowali lubuscy producenci. Podczas spotkania można było skosztować przystawek na bazie lubuskich produktów regionalnych.
Podczas Forum zaprezentowano plan działań związanych z wdrożeniem projektu BASCIL.

Seminarium – Marketing produktu regionalnego

W czwartek 27 kwietnia 2023 w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze odbyło się seminarium dla producentów lokalnych w ramach projektu Bascil. Celem spotkania było wypracowanie rozwiązań w zakresie nowych kanałów dotarcia do klienta bezpośredniego w dziedzinie turystyki kulinarnej w tym organizacja warsztatów fotografii.
Podczas seminarium jego uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności robienia zdjęć produktów, ich obróbki oraz pisania skutecznych opisów produktów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Warsztaty obejmowały prezentacje teoretyczne, dyskusje i ćwiczenia praktyczne.

Odrębnie koordynator projektu BASCIL w imieniu Fundacji Natura Polska Aneta Mazurek przedstawiła cele, efekty, harmonogram i etapy działań przedsięwzięcia.
Podczas Forum zaprezentowano plan działań związanych z wdrożeniem projektu BASCIL.

Drugie spotkanie partnerskie w projekcie BASCIL w Norwegii

W dniach 24-26.05 piętnastu partnerów projektu z 8 krajów, w tym z Polski: Fundacja Natura Polska, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i Agencja Rozwoju Pomorza S.A., spotkało się w Norwegii, aby wziąć udział w warsztatach projektowych. Podczas spotkania partnerzy skupili się nad poznaniem i zrozumieniem modelu biznesowego Canvas, który wykorzystywany będzie do współpracy z lokalnymi producentami. Inspiracji i pomysłów kulinarnych do dalszej pracy w projekcie dostarczył Hubert Gonera z firmy Landbrand. Zaprezentowany został również szlak cydru, który jest silnym produktem turystycznym Norwegii.

Projekt współfinansowany jest ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.

Lubuskie Forum Producentów Produktów Regionalnych!

W czwartek 18 sierpnia 2023 w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się Lubuskie Forum Producentów Produktów Regionalnych. Podczas wydarzenia Aneta Mazurek – koordynator projektu Bascil, zaprezentowała cele i założenia projektu finansowanego w ramach programu Interreg Morze Bałtyckie. W trakcie Forum przeprowadziliśmy szereg różnych konsultacji z poszczególnymi producentami zainteresowanymi udziałem w projekcie i jego działaniach.

Projekt współfinansowany jest ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU BASCIL W POLSCE

W dniach 13-14 września 2023 organizowaliśmy w regionie lubuskim spotkanie 15 Partnerów z 8 krajów obejmujących współpracę przy realizacji projektu BASCIL finansowanego z programu Interreg Morze Bałtyckie.

W pierwszym dniu wydarzenia w hotelu Qubus w Zielonej Górze pracowaliśmy warsztatowo nad dostosowaniem Modelu Biznesowego Canvas do lokalnego rynku producentów. Wymieniliśmy się doświadczeniami, czerpiąc inspiracje od międzynarodowych partnerów. W drugim dniu spotkania zaprezentowaliśmy Lubuski Szlak Wina i Miodu (Zabór, Zielona Góra, Górzykowo, Janowiec) a także mieliśmy okazję uczestniczyć w największym festiwalu wina w Polsce – Winobraniu.

Projekt BASCIL jest realizowany i współfinansowany ze środków programu Interreg Baltic Sea Region #BalticSeaRegion

Spotkania w terenie z producentami lokalnymi

W dniach 20-23 listopada 2023 personel projektu BASCIL, zorganizował objazd mający na celu przeprowadzenie bezpośrednich rozmów w poszczególnych podmiotach, które będą uczestniczyć we wdrażaniu projektu. Dzięki takim spotkaniom możemy dobrze poznać naszych przyszłych beneficjentów, zobaczyć ich otoczenie, infrastrukturę, możliwości rozwoju, motywacje i trudności jakie ich spotykają w tworzeniu własnych produktów. W kameralnej atmosferze omówiliśmy z każdym producentem cele projektu i jego przyszłe działania, pokazywaliśmy korzyści z niego płynące i konieczne działania z niego wynikające.

Projekt BASCIL jest realizowany i współfinansowany ze środków programu Interreg Baltic Sea Region #BalticSeaRegion

Warsztaty z producentami lokalnymi

W poniedziałek 27 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyły się warsztaty z lokalnymi producentami – regionu pilotażowego projektu Bascil (Lubuskie). Spotkanie miało na celu stworzenie dokładnego obrazu własnego przedsiębiorstwa, jego obecnych możliwości i celów do osiągnięcia w przyszłości. Przeprowadzaliśmy również Persona Analysis – działanie, mające na celu stworzenie reprezentacji grupy klientów docelowych dla każdego z producentów, tworzyliśmy ich charakterystykę i pogłębioną analizę, aby dokładnie poznać potrzeby i przyszłe możliwości-zachowania klientów.

Warsztaty z Business Model Canvas

W dniu 11 grudnia w Zielonej Górze (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) organizowaliśmy kolejne warsztaty dla producentów lokalnych w projekcie BASCIL. Ich uczestnicy zapoznali się ogólnie z narzędziem biznesowym, jakim jest Business Model Canvas, pracując nad możliwością jego wykorzystania w prowadzonej działalności. Celem warsztatów było pokazanie możliwości jakie dają określone narzędzia w prowadzeniu własnej firmy. Projekt BASCIL jest realizowany i współfinansowany ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.

Warsztaty innowacji z FOOD TRAVEL HACKATHON w projekcie BASCIL

W dniu 22 stycznia 2024 r. w Radwanowie (Żabi Dwór) koło Nowej Soli, organizowaliśmy kolejne warsztaty Hackathon dla producentów lokalnych w projekcie BASCIL. Hackathon jest innowacyjną formą warsztatową, opartą na intensywnym zaangażowaniu uczestników, działaniu, tworzeniu oraz testowaniu. Istotą zajęć jest świadomość uczestników, że informacja zwrotna jest największą wartością, jaką otrzymują od obecnych osób, które patrzą na budowane oferty z punktu widzenia potencjalnego klienta. Spotkanie o opisanej tematyce miało na celu nie tylko wspieranie lokalnych producentów żywności poprzez rozwój oferty turystyki kulinarnej, ale także angażowanie różnych interesariuszy z branży, w tym LGD, samorządów terytorialnych, agroturystyki oraz sektora HoReCa. Celem zajęć było przede wszystkim wsparcie lokalnych wytwórców żywności w zaprojektowaniu nowej lub rozszerzonej oferty turystyki kulinarnej jako sposobu podniesienia dochodów. Ważnym aspektem było również uczestnictwo w procesie projektowania osób z szeroko pojętego otoczenia branży: LGD, samorządów terytorialnych, agroturystyki i innych osób z branży HoReCa – mieli oni możliwość poznania najnowszych trendów turystyki kulinarnej, uczestnictwa w procesie budowy oferty, jej walidacji i przeniesienia doświadczeń na swój własny grunt. Uczestnicy zidentyfikowali podczas spotkania trendy w turystyce kulinarnej i wypozycjonowali je, jako mające niski lub wysoki wpływ na oferty oraz będące pewną lub niepewną zmianą. Za trendy najbardziej pewne i mające wysoki wpływ na turystykę kulinarną uznano: poznawanie lokalnej kultury przez kuchnię, ekologię, zaufanie procesowi wytwarzania żywności, tradycyjne technologie i autentyczność doznań, produktów, smaków i miejsc.

Spotkanie Partnerów projektu BASCIL w Finlandii

Kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu BASCIL współfinansowanym ze środków Interreg Baltic Sea Region obyło się w dniach 6-8 marca 2024 w regionie Saimaa w Finlandii. Saimaa to największe jezioro w Finlandii, gdzie piękna przyroda i wyśmienita kuchnia przyciągają miliony turystów rocznie.

Podczas 3-dniowego spotkania z udziałem 15 partnerów projektu, wymieniliśmy się doświadczeniami, poznaliśmy lokalną ofertę, ale też prezentowaliśmy efekty naszych działań z lokalnymi producentami żywności w regionie lubuskim.
Partnerzy projektu zaprezentowali łącznie 93 pilotażowe firmy z ciekawymi i atrakcyjnymi usługami turystyki kulinarnej. Ekscytującym przykładem z estońskiego regionu pilotażowego Jõgevamaa była firma miodowa Meemeistrid OÜ (Honey Masters), która pokazała swoją pracę nad zdefiniowaniem różnych osób i konkretnych ofert dla nich.

Na początku projektu Bascil, Business Designers z Krinova przeprowadzili kilka warsztatów, podczas których partnerzy projektu poznali praktyczne modele biznesowe i narzędzia wspierające lokalnych producentów żywności w ich własnych regionach. Teraz mogą już zobaczyć wyniki tych warsztatów.

To, co początkowo wydawało się uczestnikom projektu niewygodne i niemożliwe, szybko stało się dla nich naturalnym sposobem pracy – powiedział nam Max Pattara z regionu Krinova.

W programie spotkania znalazły się również wizyty studyjne w lokalnych miejscach kulinarnych i turystycznych, co stanowiło doskonałą okazję do poznania i zainspirowania się lokalnymi przykładami turystyki kulinarnej i smakami regionu Saimaa. Nic dziwnego, że region jeziora Saimaa otrzymał prestiżowy międzynarodowy tytuł Europejskiego Regionu Gastronomicznego 2024.

W kolejnym pakiecie roboczym partnerzy będą nadal rozwijać i promować całe regiony oraz tworzyć wspólne atrakcje z miejscami turystyki kulinarnej. Prace rozpoczną się podczas następnych warsztatów pod koniec maja. W kolejnym kroku partnerzy będą współpracować z innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak samorząd lokalny i inwestorzy.

Spotkanie Partnerów projektu BASCIL w Finlandii

Kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu BASCIL współfinansowanym ze środków Interreg Baltic Sea Region obyło się w dniach 6-8 marca 2024 w regionie Saimaa w Finlandii. Saimaa to największe jezioro w Finlandii, gdzie piękna przyroda i wyśmienita kuchnia przyciągają miliony turystów rocznie.

Podczas 3-dniowego spotkania z udziałem 15 partnerów projektu, wymieniliśmy się doświadczeniami, poznaliśmy lokalną ofertę, ale też prezentowaliśmy efekty naszych działań z lokalnymi producentami żywności w regionie lubuskim.
Partnerzy projektu zaprezentowali łącznie 93 pilotażowe firmy z ciekawymi i atrakcyjnymi usługami turystyki kulinarnej. Ekscytującym przykładem z estońskiego regionu pilotażowego Jõgevamaa była firma miodowa Meemeistrid OÜ (Honey Masters), która pokazała swoją pracę nad zdefiniowaniem różnych osób i konkretnych ofert dla nich.

Na początku projektu Bascil, Business Designers z Krinova przeprowadzili kilka warsztatów, podczas których partnerzy projektu poznali praktyczne modele biznesowe i narzędzia wspierające lokalnych producentów żywności w ich własnych regionach. Teraz mogą już zobaczyć wyniki tych warsztatów.

To, co początkowo wydawało się uczestnikom projektu niewygodne i niemożliwe, szybko stało się dla nich naturalnym sposobem pracy – powiedział nam Max Pattara z regionu Krinova.

W programie spotkania znalazły się również wizyty studyjne w lokalnych miejscach kulinarnych i turystycznych, co stanowiło doskonałą okazję do poznania i zainspirowania się lokalnymi przykładami turystyki kulinarnej i smakami regionu Saimaa. Nic dziwnego, że region jeziora Saimaa otrzymał prestiżowy międzynarodowy tytuł Europejskiego Regionu Gastronomicznego 2024.

W kolejnym pakiecie roboczym partnerzy będą nadal rozwijać i promować całe regiony oraz tworzyć wspólne atrakcje z miejscami turystyki kulinarnej. Prace rozpoczną się podczas następnych warsztatów pod koniec maja. W kolejnym kroku partnerzy będą współpracować z innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak samorząd lokalny i inwestorzy.

WARSZTATY w projekcie BASCIL

W dniach 8 i 23 kwietnia 2024 w Zielonej Górze organizowaliśmy kolejne warsztaty, które tym razem związane były z marketingiem turystycznym. Grupa pilotażowa projektu (podmioty związane z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego) pracowali nad marketingiem turystyki kulinarnej w dedykowanych portalach, takich jak eatwith, travelling spoon czy fareharbor. Przyglądano się sposobom formułowania ofert przez podobne podmioty, sposobom ich przedstawiania i opisom, a także zdjęciom. Producenci pilotażowi w trakcie warsztatu, nadali swoim ofertom ciekawe i niebanalne nazwy, wymyślili hasła marketingowe i opisali krótko swoje oferty w taki sposób, aby móc od razu je wprowadzić na tego typu portale. Uczestnicy spotkania pracowali z z ogromnym zaangażowaniem, co zaowocowało nowymi produktami turystyki kulinarnej o takich nazwach jak „Dzika kolacja z tańczącymi sosnami”, „Lejemy miód na serce”, „Gąski spod derenia” czy „Z nami upiecze się Wam”. Niedługo lokalni producenci zaczną już wprowadzać swoje usługi turystyki kulinarnej na rynek i testować wypracowane rozwiązania, spróbują także zbudować w swoim regionie szlak doznań kulinarnych w oparciu o własne oferty.

Projekt BASCIL jest współfinansowany ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.
Kolejne działania w projekcie BASCIL

W miesiącu maju 2024 były prowadzone przez Fundację Natura Polska kolejne działania w międzynarodowym projekcie BASCIL. W poniedziałek 20 maja w Zielonej Górze odbyło się kolejne warsztatowe spotkanie robocze producentów pilotujących nowe usługi turystyki kulinarnej. Producenci podzielili się między sobą informacjami o stanie przygotowań do wprowadzenia nowych usług i podjęli dalsze działania na rzecz ich wdrożenia. Wraz z koordynatorką projektu Anetą Mazurek oraz wspomagającym ją inspektorem Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego Piotrem Chadałą, dokonali analizy silnych i słabych stron regionu lubuskiego oraz zdefiniowali charakterystykę regionu w odniesieniu do Business Model Canvas. To pozwoliło połączyć producentów w klastry turystyki, będące podwalinami gotowych produktów turystyki kulinarnej. Produkty te będą mogły w przyszłości być oferowane biurom podróży i tour operatorom, co pozwoli zwiększyć liczbę turystów w regionie.

Spotkanie partnerów projektu BASCIL na Litwie

W dniach 26-29 maja 2024 odbyło się kolejne spotkanie partnerów w projekcie BASCIL. Tym razem miało miejsce w Kłajpedzie na Litwie. Podczas spotkania partnerzy omówili stan przygotowań producentów do uruchomienia nowych usług turystyki kulinarnej oraz opowiedzieli jakie będą kolejne kroki poszczególnych partnerów we wdrażaniu projektu. Szczególną uwagę zwrócono na rozpoczęcie przygotowań do zbudowania szlaków i ścieżek turystyki kulinarnej składających się z podmiotów będących podmiotami pilotażowymi i rozwiązań wprowadzanych w projekcie. Eksperci projektu – Niclas Fjellstroem i Hubert Gonera, przedstawili strukturę i główne treści podręcznika budowy takich szlaków, który jest przez nich opracowywany i będzie udostępniony wszystkim uczestnikom projektu. Odbyły się także wizyty studyjne w Vaclav Into Stone Museum https://www.akmenumuziejus.lt/ Muzeum w Kretyndze https://www.kretingosmuziejus.lt/ , w Drewernie partnerzy zapoznali się z dziedzictwem kulinarnym Litwy Mniejszej i programem edukacyjnym „Rybna Droga”. Towarzyszące nam w kilku miejscach zespoły ludowe i uczestnictwo w litewskich zwyczajach, pozwoliło głębiej poznać charakter litewskiej kultury ludowej i kulinarnej. Razem z koordynatorką projektu w Lubuskiem – Anetą Mazurek na Litwę udała się przedstawicielka producentów- pilotów w projekcie, Magdalena Dec z Gościńca u Deców. Pani Magdalenie bardzo dziękujemy za to spotkanie, za wkład pracy, i wygłoszoną prezentację. A wszystkim Partnerom projektu za mnóstwo inspiracji, zapału i współpracę!

Share This