W dniu 27 marca Komitet Monitorujący program współpracy transgranicznej INTERREG VI A Brandenburgia-Polska, zatwierdził do dofinansowania projekt Fundacji Natura Polska pn. „BIO – Razem dla bioróżnorodności – transgraniczne rozwiązania i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju” złożony w osi priorytetowej II Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna. Wartość projektu to 1.331.485 EUR z czego kwota dofinansowania dla wszystkich Partnerów wyniesie 1.065.188 EUR (dla Fundacji Natura Polska będzie to blisko 1,5 mln złotych). Przewidywane rozpoczęcie projektu to 01 stycznia 2025 a jego zakończenie przypadnie na koniec 2027 roku. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie z Federacją Zielonych GAJA i niemieckim partnerem Arbeitsinitiative Letschin e.V. oraz partnerami Stowarzyszonymi tj. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, powiatem Sprewa-Nysa oraz Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V.

W ramach projektu będziemy realizować m.in. opracowanie koncepcji i standardów ochrony, utrzymania i rozwoju alei przydrożnych drzew na polsko-niemieckim pograniczu oraz koncepcji rozwiązań w zakresie ochrony owadów i przeciwstawiania się gatunkom inwazyjnym wraz z rekomendacjami działań dla władz lokalnych i mieszkańców, inwentaryzacje wybranych odcinków alei drzew, ekspertyzy, warsztaty, wyjazdy studyjne, konferencje, seminaria, akcje ekologiczne, kampanie informacyjne i szkolenia dotyczące bioróżnorodności i zwalczania obcych gatunków inwazyjnych, tworzenie stref bioróżnorodności. Uzupełnieniem projektu będą liczne nasadzenia drzew, instalacja łąkomatów do pobierania nasion w celu wykonania mini łąki kwietnej, ścieżki edukacyjne, domek edukacyjny o pszczołach, murale, publikacje, wystawy, filmy edukacyjne i zestawy animacji i zabaw edukacyjnych o zapylaczach.

W ramach projektu powstanie też: elektroniczna ogólnodostępna bazy wiedzy i dobrych praktyk na rzecz ochrony i rozwoju bioróżnorodności dla lokalnych władz publicznych, organizacji pozarządowych i mieszkańców pogranicza.

Największym wydarzeniem projektu będzie Festiwal Bioróżnorodności w Żarach (czerwiec 2025) nawiązujący tematycznie do organizowanego przez nas w 2017 i 2021 roku Święta Lasu i Ochrony Klimatu. To duża plenerowa impreza dla mieszkańców pogranicza z Polski i Niemiec z szerokimi pokazami i warsztatami merytorycznymi na rzecz ochrony i tworzenia bioróżnorodności przyrodniczej i ochrony klimatu oraz produktów związanych z ochroną klimatu. To jedyne takie wydarzenie na pograniczu niemiecko-polskim.

W projekcie zaplanowano szeroki udział mieszkańców pogranicza niemiecko-polskiego oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych gmin i powiatów, zarządców dróg, działkowców i myśliwych.

To największe dofinansowanie z programu Interreg dla naszej organizacji. Dziękujemy za zaufanie.

Lista projektów dofinansowanych opublikowana jest tutaj:

https://interreg-brandenburg-polska.eu/…/3-sitzung-des…/

Share This