Projekty zrealizowane

Powstanie kompleksowej sieci szlaków rowerowych w gminie Żary

Celem projektu jest promocja turystyczna gminy Żary i gminy partnerskiej Kreba Neudorf w Niemczech poprzez powstanie sieci szlaków rowerowych.

I etap szlak rowerowy zielony Żary-Dąbrowiec

W 2013 roku wykonano strategię rozwoju szlaków rowerowych w gminie Żary oraz zorganizowano polsko-niemiecką konferencję na ten temat. Ponadto zostały wyznaczone szlaki turystyczne z miejscami odpoczynku i tablicami z ich przebiegiem. Promocję przedsięwzięcia zapewnia strona internetowa, mapa i folder turystyczny. W I etapie wykonano szlak z Żar do Dąbrowca przez Lubomyśl, Złotnik, Bieniów, Biedrzychowice, Włostów i Białowice. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.roweremnapograniczu.eu

II etap szlak rowerowy czarny Świbna-Miłowice

W 2014 roku wykonano szlak rowerowy na odcinku Świbna-Łukawy-Lubanice-Drożków-Grabik-Sieniawa-Żarska-Miłowice. Ponadto w ramach projektu zrealizowano miejsca parkingowe na szlaku, tablice turystyczne, ulotki promocyjne, rozbudowę strony internetowej projektu www.roweremnapograniczu.eu gadżety promocyjne, folder i kalendarz turystyczny.

Punktem kulminacyjnym projektu był rajd rowerowy na trasie nowo powstałego szlaku turystycznego. Oprócz przejazdu rowerami po jego trasie z udziałem naszych przyjaciół z regionu Saksonii w Niemczech, zaprezentowano walory turystyczne okolic a uczestnicy projektu wzięli udział w licznych konkursach i prezentacjach, które miały miejsce w Parku znajdującym się przy Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

III etap szlak rowerowy czarny Świbna-Miłowice

W 2017 roku wykonano szlak rowerowy na trasie Miłowice – Mirostowice Górne-Łaz-Żary oraz Żary-Olszyniec-Złotnik-Gorzupia z miejscami parkingowymi i tablicami pokazującymi całą sieć szlaków. Ponad to został wydany folder i mapa turystyczna, mini poradnik dla rowerzystów oraz ulotki zachęcające mieszkańców pogranicza do odwiedzania szlaków.
25 marca 2017 odbył się rajd rowerowy z pokazem show (ewolucji na rowerze), który był podsumowaniem projektu.
Celem projektu było: podniesienie atrakcyjności turystycznej na pograniczu polsko- saksońskim oraz wspieranie i rozwój turystyki aktywnej.
Wartość zatwierdzonego projektu (III etap) wyniosła 22.990,54 EUR. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 85% jego wartości. Więcej informacji o projekcie zamieszczonych jest na stronie internetowej www.roweremnapograniczu.eu
Projekt pn. „Rowerem przez powiat żarski” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 202

Zapraszamy do Zielonego Lasu !

W ramach projektu wykonano miejsce rekreacji i edukacji zdrowotnej w Zielonym Lesie (siłownia pod chmurką, tablice edukacyjne, siedziska, kosze na nieczystości, stojak na rowery, witacze wejściowe, ulotki promocyjne, stronę internetową www.zielony-las.pl i tablice informacyjne).

Na otwarcie siłowni w sobotę 18 października 2014 r. przybyło ponad 200 osób, które dowiedziały się co zostało wykonane w ramach projektu ale także mogły pospacerować po Zielonym Lesie z przewodnikiem i wziąć udział w wielu zabawach i konkurencjach sportowych. Projekt wartości 40.000 zł. powstał dzięki dofinansowaniu firmy TEMPUS POLSKA i spółki KRONOPOL. Partnerem w projekcie były też Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lipinki, które to utwardziło teren przeznaczony pod siłownię.

W sobotę 5 września 2015 roku podsumowano II etap projektu. Polegał on na rozbudowie siłowni pod chmurką o cztery nowe urządzenia (wioślarz, ławeczka, rowerek, orbitek). Uczestnicy spotkania wysłuchali także interesującej prezentacji Marka Sanaka na temat funkcji poszczególnych elementów siłowni a także przeszli przez fragment jednego ze szlaków spacerowych Zielonego Lasu. Na zakończenie odbyły się konkursy zręcznościowe z upominkami. Projekt sfinansowany został przez firmy : KRONOPOL i TEMPUS POLSKA oraz Urząd Miejski Żary, Urząd Gminy Żary, Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Lipinki i Starostwo Powiatowe w Żarach. Dziękujemy bardzo serdecznie za udział w wydarzeniu wszystkim przybyłym oraz zachęcamy do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu w naszej żarskiej siłowni pod chmurką !

Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w Łazie

W ramach projektu wykonano zestaw dziesięciu urządzeń siłowni pod chmurką, trzy skwery zielone, ławki, kosze na nieczystości, stojaki na rowery, wiatę turystyczną oraz tablice promujące przyrodę i znajdujący się w pobliżu Zielony Las.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu realizację projektu „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenów zielonych w Łazie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Promocja pomników przyrody w obszarze działania Grupy Łużyckiej

W ramach projektu powstała mapa i folder o 67 pomnikach przyrody oraz dziesięć tablic turystycznych zachęcających do odwiedzenia pomników, które zainstalowano w każdej z ośmiu gmin Grupy Łużyckiej oraz dodatkowo w pobliżu Parku Mużakowskiego w Łęknicy i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.
Ponadto projekt był promowany w prasie i radiu.

Na jego realizację Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 31.120 zł.

Wicina jako przykład upowszechniania kultury łużyckiej

W ramach projektu powstał parking turystyczny z miejscami do siedzenia przy wjeździe do miejscowości od strony Jasienia na którym zainstalowano także tablice edukacyjne o znajdującym się w pobliżu Parku Kulturowym-Grodzisko oraz o innych atrakcjach turystycznych sołectwa. Ponadto w ramach projektu zamontowano tablice z planem Wiciny przy każdym wjeździe do wsi, kierunkowskazy z informacją jak dotrzeć do poszczególnych domów i atrakcji turystycznych oraz tablice ogłoszeniowo-informacyjne. Ostatnim elementem projektu jest wydana mapa turystyczna.
Ponadto projekt był promowany w prasie.

Na jego realizację Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 45.600 zł.

Zapraszamy turystów do Jabłońca

W ramach projektu powstał parking turystyczny z miejscami do siedzenia przy świetlicy na którym zainstalowano także tablice edukacyjne o tematyce leśno-przyrodniczej, tablicę o zielonym szlaku turystycznym i innych atrakcjach turystycznych sołectwa. Ponadto zamontowano tablice z planem Jabłońca przy każdym wjeździe do wsi oraz tablice ogłoszeniowo-informacyjne. Ostatnim elementem projektu jest wydana mapa turystyczna.
Ponadto projekt był promowany w prasie.

Na jego realizację Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 37.680 zł.

Wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Lubomyślu

W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy i niezbędne wyposażenie placu sportowego (bramki piłkarskie z siatkami, wózek do kredowania linii, ławki szatniowe, piłki, krzesła, stolik konferencyjny, chorągiewki dla sędziego liniowego, słupki boiskowe, torby i siatki na piłki, pachołki, regał magazynowy i torbę medyczną). Dotację na ten cel otrzymano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 20.800 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu realizację projektu „Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 139 w Lubomyślu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

I Polsko-niemiecka WYSTAWA PRODUKTÓW REGIONALNYCH

W sobotę 28 czerwca w Parku w Lubomyślu odbyła się pierwsza polsko-niemiecka WYSTAWA PRODUKTÓW REGIONALNYCH i ŁUŻYCKICH.
Podczas wystawy swoje wyroby prezentowało 32 wystawców z Polski i Niemiec. Impreza miała na celu popularyzację produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami. W trakcie wystawy odbyły się liczne występy łużyckich zespołów artystycznych a także degustacje i konkursy kulinarne.

W ramach projektu realizowanego przez naszą Fundację (dofinansowanego przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr w kwocie 13.515 EUR i budżet Państwa w kwocie 6.360 zł.), oprócz zorganizowania wystawy produktów w Lubomyślu, wydano także kalendarz i folder o produktach regionalnych oraz stronę internetową www.produktypogranicza.eu gdzie znajduje się więcej informacji o tym wydarzeniu.

Podczas wystawy odbyły się liczne konkursy organizowane przez Fundację Natura Polska, Łużycką Lokalną Grupę Rybacką z Lubska i Sołectwo Lubomyśl.

Uporządkowanie wjazdu na teren Wojskowego Szpitala nr 105 w Żarach

Projekt wykonano z inicjatywy naszej Fundacji i wsparciu finansowym firmy TEMPUS POLSKA. Prace polegały głównie na usunięciu śmieci, likwidacji krzaków, nasadzeniu nowej zieleni i odnowieniu ławek znajdujących się przy wejściu na teren szpitala.

Przedsięwzięcie było możliwe także dzięki wsparciu finansowemu innych miejscowych firm : MJ (roboty budowlane), Arman (roboty ziemne), Junipea (ogrody), Jan Czubak (stolarnia) i BODNAR (usługi transportowe).

Dziękujemy !

Projekt edukacji ekologicznej dla gmin Jasień, Brzeźnica i Przewóz

Projekt edukacji ekologicznej związany był z nową ustawą o gospodarowaniu odpadami. Zadanie polegało na przygotowaniu ulotki edukacyjnej poświęconej segregowaniu odpadów w której znalazły się informacje o wysokościach opłat za ich odbiór, tryb płatności i inne niezbędne informacje związane z nowym systemem w tym także działań promujących segregację nieczystości. Ulotki trafiły do każdego mieszkania w gminach Jasień, Brzeźnica i Przewóz.

Promocja wybranych obszarów NATURA 2000 na pograniczu polsko-niemieckim

Głównym celem projektu była promocja polsko-niemieckich obszarów Natura 2000 w okolicy Gozdnicy i Hähnichen. Dzięki temu wykonano : koncepcję promocji turystycznej obszarów, tablice turystyczne, trójjęzyczny folder i mapę turystyczną, gadżety promocyjne i stronę internetową. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska– Saksonia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 57.500 zł.

„Guzów – witamy turystów”

W ramach projektu na który dofinansowanie w kwocie 15.400 zł. przyznała Lokalna Grupa Działania „Grupa Łużycka” z Lubska, przeprowadzono działania związane z promocją Guzowa położonego w gminie Jasień, w tym głównie znajdującego się tam użytku ekologicznego „Torfowisko Guzów”. W ramach zadania powstała strona internetowa sołectwa, tablice z planem wsi przy wjeździe do Guzowa oraz mapa turystyczna. Projekt był promowany w prasie i poprzez zamontowaną w Jasieniu tablicę turystyczną zachęcającą do odwiedzenia Guzowa.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.guzow.info

Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa

W ramach projektu powstał w gminie Tuplice szlak ceramiki (przy ścieżce rowerowej Cielmów-Chełmica-Jagłowice) promujący tradycje ceramiczne pogranicza polsko-niemieckiego poprzez instalację tablic turystycznych. Ponadto został wydany folder, ulotki promujące szlak, mapa turystyczna i gadżety promocyjne. Podsumowanie projektu była polsko-niemiecka konferencja na której przedstawiono kilka tematycznych referatów w tym m.in. o ceramice na pograniczu, walorach Łuku Mużakowa i zabytkowej cegielni w Klein Kölzig. Odrębnie zaprezentowały się gminy przedstawiając atrakcje turystyczne. Projekt zrealizowano w partnerstwie ze Związkiem Gmin Döbern i gminą Tuplice. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej ceramikapogranicza.eu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa. „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”/ „GrenzenüberwindendurchgemeinsameInvestition in dieZukunft”.

„Oznakowanie i zabezpieczenie pomników przyrody”

Zabezpieczono i oznakowano 394 pomniki przyrody na terenie pięciu lokalnych grup rybackich (Łużycka, Krośnieńsko-Gubińska, Partnerstwo Jezior, Sieja i Dolnośląska Kraina Karpia) na terenie województw : lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Zadanie zostało sfinansowane z Programu Operacyjnego RYBY w 85% (298.375,50 zł). W ramach projektu każdy pomnik przyrody został oznakowany jednakowymi tablicami poprzez jego opisanie (informacja o nazwie i jego walorach) a niektóre z nich dodatkowo zabezpieczone przez montaż słupków granicznych.

Promocja pomników przyrody w Borach Dolnośląskich

Celem projektu była promocja 148 pomników przyrody w 12 gminach znajdujących się w obszarze Borów Dolnośląskich. W ramach zadania powstała strona internetowa i mapa turystyczna ze zdjęciami i opisem każdego z pomników przyrody oraz tablica informacyjna (zamontowana w Żarach przy ulicy Kaszubskiej) zachęcająca do zobaczenia nowego szlaku wiodącego przez pomniki przyrody.

Na realizację projektu Fundacja pozyskała dotację z Fundacji PKO Banku Polskiego w wysokości 9.100 zł. (83% wartości zadania). Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.bory.org.pl/pomniki-przyrody

Pociągiem do współpracy – bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza

Celem projektu była współpraca Partnerów na rzecz integracji mieszkańców pogranicza obejmująca wspólną historię i wiedzę o kolejnictwie. W ramach projektu odbyły się kolejowe warsztaty modelarskie w Sieniawie Żarskiej. Dodatkowo opracowano folder informacyjny o miejscach kultywujących tradycje kolejowe pogranicza polsko-niemieckiego i liniach kolejowych a także mapę z nieczynnymi trasami kolejowymi. Od kwietnia do czerwca br. 2019 pokazywana była wystawa plenerowa prezentująca historię kolei w regionie (Żary, Żagań, Cottbus, Letschin). Podsumowaniem projektu był piknik kolejowy w Letschin (30.05.2019) z przejazdami kolejką wąskotorową, zwiedzaniem muzeum kolejowego oraz licznymi konkursami o historii kolei na pograniczu lubusko-brandenburskim.
warsztaty
wystawa
piknik
Partner projektu:
Eisenbahnverein Letschin e.V. – www.evl-letschin.de

Termin realizacji projektu:
01.01.2019 – 30.06.2019

Wartość projektu:
16.059,45 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13.650,53 EUR, budżet Państwa 802,97 EUR.

Bieniów-Rietschen-Sagar – razem chronimy dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim

W 2017 roku w ramach projektu został wydany folder przedstawiający działalność Izby Dziedzictwa Kulturowego w Bieniowie, Skansenu w Rietschen i Muzeum w Sagar oraz mapa z ponad 30 obiektami (muzea, skanseny, izby) dzięki czemu można dowiedzieć się jakie miejsca warto odwiedzić, aby poznać historię Łużyc. Inne działania projektowe to plenerowa wystawa w trzech miastach pogranicza (w tym Żary Rynek) na której można było zobaczyć efekty projektu, strona internetowa, ulotki z kolportażem do mieszkańców regionu zachęcające do odwiedzenia obiektów oraz promocja przedsięwzięcia w mediach. Podsumowaniem projektu była konferencja (Stary Folwark Pietrzyków – 25 kwietnia 2017) z prezentacjami tematycznymi i wycieczka po wybranych obiektach kulturowych po polskiej stronie oraz odrębnie wyjazd studyjny dla uczestników projektu ze strony polskiej (6 maja 2017) celem poznania Muzeum w Sagar i Skansenu w Rietschen.

Celem projektu była: intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez pogłębienie wiedzyo dziedzictwie kulturowym wśród mieszkańców obszaru wsparcia.

Partner projektu:
Muzeum w Sagar – http://www.museum-sagar.de
Skansenu w Rietschen – https://erlichthofsiedlung.de

Termin realizacji projektu:
31.01.2017 – 29.05.2017

Wartość projektu: 14.790,75 €

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 12.572,13 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa 739,54 EUR

Więcej informacji o projekcie zamieszczonych jest na stronie internetowej www.e-brs.pl

Projekt pn. „Bieniów-Rietschen-Sagar – razem chronimy dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Integracja polsko-niemiecka na szlaku Zdrowej Ryby na obszarze Łuku Mużakowa

 

W ramach projektu zrealizowano wiele działań na rzecz współpracy związków wędkarskich pogranicza polsko-niemieckiego oraz zaprezentowano dla turystów bogate zasoby wodne Łuku Mużakowa.

Działania projektowe polegały na wspólnych spotkaniach (zawody wędkarskie w Łęknicy
1 maja i Tuplicach 3 czerwca 2017) na których można było skosztować rybę z tutejszych łowisk oraz wziąć udział w rajdzie rowerowym (10 czerwca 2017) po starej linii kolejowej z Łęknicy do Tuplic. Ponad to został wydany folder i mapa turystyczna przedstawiająca współpracę związków wędkarskich i galerię wszystkich łowisk z ich opisem a także kalendarz Łowiska pogranicza. Dzięki projektowi zostały zakupione nagrody na zawody wędkarskie takie jak wagi wędkarskie, zanęty, kołowrotki i wędki. Zainstalowanych zostało także pięć tablic opisujących szlak Zdrowej Ryby przedstawiających łowiska oraz opis ryb jakie się tam znajdują.

Celem projektu była: intensyfikacja współpracy partnerów projektu poprzez propagowanie turystyki wędkarskiej na terenie wsparcia oraz integrację mieszkańców i partnerów powiatu żarskiego i Görlitz.

Partner projektu:
Angelverein Krauschwitz e.V.
Gmina Tuplice – www.tuplice.pl

Termin realizacji projektu:
16.03.2017 – 31.07.2017

Wartość projektu:
15.350,40 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 13.047,84 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa 767,52 EUR

Projekt pn. „Integracja polsko-niemiecka na szlaku Zdrowej Ryby na obszarze Łuku Mużakowa” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Polsko-niemieckie spotkania z lasem

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem
i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęto w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej „Polsko-Niemieckie Święto Lasu” w dniu 23.09.2017r. w Żarach.

Impreza edukowała uczestników o ekologii, jak również walorach przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. W tym celu zorganizowane były stoiska wystawców, stoiska tematyczne, degustacje produktów leśnych, prezentacje i pokazy, zawody i konkursy ekologiczne oraz koncerty i animacje. Ponadto w ramach projektu odbyło się spotkanie przedstawicieli lasów, samorządów i organizacji pozarządowych w Görlitz- 19.10.2017r., którego celem było zapoznanie się z dobrymi praktykami leśników w Saksonii oraz warsztaty o tematyce leśnej dla dzieci i młodzieży w Weisswasser- 25.11.2017r.
Celem projektu było zacieśnienie partnerstwa poprzez wspólne działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej szczególnie na terenach leśnych. Dzięki projektowi nastąpiła realna integracja środowisk związanych z zasobami leśnymi oraz stworzono płaszczyznę do realizacji kolejnych projektów, inicjatyw i nowych zadań o tematyce leśnej, ekologicznej oraz edukacyjnej.

Partner projektu:
GÜSA e.V. – www.guesaev-goerlitz.jimdo.com

Termin realizacji projektu:
28.06.2017 – 27.12.2017

Wartość projektu:
14.175,25 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 12.048,96 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa 708,76 EUR

Projekt pn. „Polsko-Niemieckie spotkania z Lasem” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Sport to zdrowie – polsko-niemieckie zawody piłkarskie młodych talentów

W ramach projektu zorganizowano 3 turnieje piłki nożnej dla uczniów szkół z Polski
i Niemiec (Żary, Zgorzelec, Bad Muskau ). W każdym z nich wzięło udział 80 uczniów i 8 zespołów. Uczestnicy otrzymali nagrody: koszulki, spodenki piłkarskie, piłki, getry
i pamiątkowe dyplomy. Medale zostały wręczone zawodnikom, sędziom i opiekunom. Dla 4 najlepszych zespołów (na turniej) zakupione zostały puchary. Podczas turniejów wszyscy uczestnicy otrzymali wyżywienie i gadżety promocyjne, powiązane tematycznie z projektem, tj. czapeczki, koszulki, torby. Odbyły się również warsztaty zdrowego żywienia, w ramach których uczestnicy mogli samodzielnie przygotować zdrowe przekąski.

Celem projektu była intensyfikacja współpracy partnerów projektu poprzez propagowanie zdrowego trybu życia, poprzez sport oraz integrację mieszkańców i partnerów z pogranicza polsko-niemieckiego.

Partnerzy Projektu:
SV Rot-Weiß Bad Muskau www.fussballverband-oberlausitz.de
Fundacja Młody Talent Żary www.akademiadudka.pl

Termin realizacji projektu:
16.06.2017-31.12.2017

Wartość projektu:
16.889,37 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 14.355,96 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 844,47 EUR

Projekt pn. „Sport to zdrowie – polsko-niemieckie zawody piłkarskie młodych talentów” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Polsko-niemieckie Święto Lasu

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem
i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęto w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej „Polsko-Niemieckie Święto Lasu” w dniu 23.09.2017r. w Żarach.

Impreza edukowała uczestników o ekologii, jak również walorach przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. W tym celu zorganizowane były stoiska wystawców, stoiska tematyczne, degustacje produktów leśnych, prezentacje i pokazy, zawody i konkursy ekologiczne oraz koncerty i animacje.
Celem projektu było wspieranie rozwoju oraz pogłębianie współpracy partnerów poprzez promocję wspólnego waloru krajobrazowego jakim są lasy, a także kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru wsparcia. Ekologia i turystyka leśna była tematem łączącym działania partnerów w niniejszym projekcie.

Partner Projektu:
Gmina Neuhausen Spree
www.neuhausen-spree.de

Termin realizacji projektu:
01.07.2017-30.10.2017

Wartość projektu:
13.148,39 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 11.176,13 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 657,42 EUR

Projekt pn. „Polsko-niemieckie Święto Lasu” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

II Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich

W ramach projektu zorganizowano w Lubomyślu (Park) Wystawę produktów regionalnych i łużyckich z kilkudziesięcioma stoiskami oraz warsztaty, pokazy, koncerty i degustacje związane z lokalnymi produktami. Odrębnie opracowano i wydano folder promujący produkty regionalne z pogranicza polsko-niemieckiego.

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez organizację polsko-niemieckiej wystawy produktów regionalnych. Dzięki „Wystawie“ możliwa była integracja mieszkańców pogranicza, ich historii, teraźniejszości, kultury i tradycji oraz propagowano kulturę ludową, produkty regionalne, i obrzędy kultury łużyckiej.

Więcej informacji o projekcie i produktach regionalnych znajduje się na stronie internetowej: www.produktypogranicza.eu

Partner Projektu:
Gmina Neuhausen Spree
www.neuhausen-spree.de

Termin realizacji projektu:
01.03.2017-30.07.2017

Wartość projektu:
14.089,65 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 11.976,20 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 704,48 EUR

Projekt „Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Zdrowa Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego

Cel projektu:
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury poprzez wyznaczenie 138 km szlaku turystycznego i wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (7 punktów odpoczynku).
Zrealizowane efekty projektu:

*Oznakowanie rowerowego szlaku zdrowej ryby na obszarze gmin Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn (138km)

*Miejsca odpoczynku dla turystów (x7 lokalizacji) (utwardzenie nawierzchni, siedziska, stoły, oznakowanie, kosze, stojaki na rowery, tablice turystyczne)

*Druk mapy szlaku z opisem łowisk i ryb

*Promocja projektu

Całkowita wartość projektu:
216.400,00 zł. brutto

Dofinansowanie:
149.688,00 zł.

TERMIN realizacji:
wrzesień 2018 – kwiecień 2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Borów Dolnośląskich

W ramach projektu zostały wykonane plenerowe stoły do gry w tenisa stołowego, szachy i warcaby w miejscowościach: Kadłubia, Łaz, Marszów, Mirostowice Dolne i Przewóz.

Dofinansowanie: 30.000,00 zł.

Termin realizacji: 17.01.2019 – 17.06.2019

Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Borów Dolnośląskich – II etap

W ramach projektu zostały wykonane plenerowe stoły do gry w tenisa stołowego, szachy i warcaby w miejscowościach: Szczepanów, Biedrzychowice i Gozdnica.

Dofinansowanie: 30.000,00 zł.

Termin realizacji: 01.03.2021 – 30.06.2021

Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie..

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Baltic Sea Food

Lokalni producenci żywności i rolnicy na obszarach wiejskich BSR to głównie małe firmy rodzinne, które wolą organizować sprzedaż poprzez kontakt bezpośredni i telefonicznie. Obszar rynku lokalnych producentów żywności to zazwyczaj ich własny region zamieszkania. W wielu regionach utworzyły one lokalne sieci żywnościowe do współpracy w zakresie marketingu i wymiany informacji. Lokalne sieci spożywcze w regionie BSR podkreślają potrzebę wdrożenia opłacalnych rozwiązań dystrybucyjnych w zakresie dostarczania produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych do lokalnych restauracji (gospodarstw turystycznych/sklepów/branż). Celem projektu było opracowanie zrównoważonego
i możliwego do przeniesienia modelu biznesowego dla dystrybucji B2B stosowanego
w lokalnych sieciach żywnościowych ustanowionych przez lokalnych producentów
i dostawców żywności na obszarach wiejskich BSR. Model umożliwił ustanowienie płynnych krótkich łańcuchów dostaw na poziomie lokalnym i regionalnym, oferując możliwości rozwoju i poprawy wyników biznesowych MŚP działających w lokalnym sektorze żywnościowym na obszarach wiejskich. Głównym oczekiwanym rezultatem projektu była poprawa zdolności krajowych i regionalnych organizacji z 10 krajów do wspierania lokalnych sieci żywnościowych z obszaru BSR, zainteresowanych uruchomieniem dystrybucji B2B lokalnych produktów spożywczych w modelu biznesowym i innowacjach procesowych.

Całkowita wartość projektu: 2 436 479 EUR, dofinansowanie z EFRR 1 624 240,15 EUR
Termin realizacji projektu: 01.10.2017 – 31.03.2021

Lista Partnerów:

 • The Ministry of Rural Affairs of the Republic of Estonia (Estonia)
 • Latvian country tourism association (Latvia)
 • Mecklenburg-Vorpommen Tourist Board (Germany)
 • Ystad Municipality (Sweden)
 • Latvian Agricultural Organiztion Cooperation Council (Latvia)
 • Business Region Esbjerg (Denmark)
 • Norwegian Rural Tourism and Local Food association- HANEN (Norway)
 • NGO Estonian Rural Tourism (Estonia)
 • Estonian Chamber of Agriculture and Commerce (Estonia)
 • Pskov Agrotechnical College (Russian Federation)
 • State Committee of the Pskov region for economic development and investment policy (Russian Federation)
 • Lahti University of Applied Sciences (Finland)
 • Lithuanian countryside tourism association (Lihtuania)
 • „Polish Nature” Foundation (Poland)

TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Beneficjent wiodący:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu Zakład Badań Regionalnych | www.imgw.pl

Partnerzy projektu:

Opis projektu:

Podjęta inicjatywa 5 partnerów z Polski i Saksonii w zakresie transgranicznej współpracy na rzecz lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu przyczyniła się do wypracowania wspólnego podejścia metodycznego do oceny wrażliwości obszaru transgranicznego. Przez wrażliwość rozumiany jest stopień, w jakim dany obszar reaguje na zachodzące zmiany klimatu. Przeprowadzenie oceny wrażliwości objęło analizę wybranych czynników klimatycznych. W wyniku tych prac powstała mapa wrażliwości, na której podstawie powstał katalog działań adaptacyjnych, dostosowanych do zróżnicowanej wrażliwości obszaru transgranicznego. Wynikiem działań w projekcie i uzupełnieniem wcześniej wspomnianych produktów jest poradnik dla samorządowców „Jak przygotować gminę na zmiany klimatu?”. Rezultatem projektu jest również intensyfikacja współpracy z wybranymi gminami poprzez zrealizowany cykl szkoleń i debat poświęconych zmianom klimatu.
W ramach projektu zostały również przeprowadzone prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i seniorów.
Ponadto partnerzy projektu zrealizowali i zaprezentowali działania mikroadaptacji stanowiących przykład, jak w sposób prosty i przy stosunkowo niskich nakładach finansowych, społeczność lokalna może podjąć inicjatywę przeciwdziałania negatywnym skutkom obserwowanych i spodziewanych zmian klimatu.
Głównym celem projektu było przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian klimatu na poziomie lokalnym poprzez koordynację współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy instytucjami oraz społeczeństwem.

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:

1.Przygotowanie transgranicznych propozycji adaptacji do zmian klimatu.
2.Koordynacja i intensyfikacja współpracy instytucjonalnej wspierającej rozwój kompetencji w zakresie transgranicznych działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
3.Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców regionu przygranicznego związanych ze skutkami zmian klimatu.

Okres realizacji:
01.07.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu:
433.535,63 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 % (dofinansowanie dla Fundacji Natura Polska 66.896,58 EUR).

Wykaz zrealizowanych działań przez Fundację Natura Polska w projekcie Transgea: wystawy fotograficzne w Żarach, Zgorzelcu i Bautzen, ścieżka edukacyjna w Mirsku i Boxberg, publikacje Żyj z klimatem i Jak adaptować się do zmian klimatycznych, nasadzenia drzew
w gminie wiejskiej Żary oraz film promocyjny.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.transgea.eu

Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

Zadanie zostało zrealizowane w formule partnerstwa pomiędzy Fundacją Natura Polska
a samorządami lokalnymi: gminy wiejskie Żary, Trzebiel, Przewóz, Tuplice, gminę miejsko-wiejską Jasień oraz miasto Żagań.
Głównym celem projektu był wzrost poziomu rozwoju technologii koordynacyjno-informacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.

W ramach projektu uruchomione zostały 4 e-usługi dla mieszkańców gmin:

e-Cmentarz to system informacji o cmentarzach, który w całości tworzy sieć elektronicznej ewidencji nekropolii w gminach poprzez wykonanie strony internetowej cmentarzy. Strona umożliwia szybką lokalizacje grobów w wybranym obszarze oraz możliwość płatności za usługi cmentarne przy pomocy aplikacji.

e-Radny to platforma oraz mobilna aplikacja e-radny zawierająca różnego rodzaju dokumenty, których już nie trzeba drukować. Każdy z radnych otrzymał też w ramach projektu tablet.

e-Mieszkaniec to elektroniczne narzędzie dla gmin do tworzenia różnego rodzaju publikacji dla mieszkańców a także aplikacja do kontaktu pomiędzy mieszkańcem a gminą.

e-Podatki to platforma i aplikacja służąca elektronicznym płatnościom.
Wszystkie E-usługi zostały uruchomione i są dostępne na stronach internetowych partnerskich gmin.

Wartość projektu: 3.255.629,15 w tym dofinansowanie z EFRR 2.767.284,77.

Lider projektu:
Miasto Żagań
Miasto i Gmina Jasień
Gmina Żary
Gmina Trzebiel
Gmina Przewóz
Gmina Tuplice

Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej wybranych obszarów Natura 2000. W ramach projektu wydano publikacje promujące obszary Natura 2000 (folder i mapę turystyczną), zainstalowano tablice informacyjne oraz rozbudowano stronę internetową www.e-natura2000.eu przedstawiającą obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie Związku Gmin Peitz oraz gmin leżących na terenie Borów Dolnośląskich. Uzupełnieniem działań były polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne z Naturą 2000 dla uczniów szkół oraz rajd rowerowy Żary-Iłowa Park-Żary.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej :
www.e-natura2000.eu

Partner Projektu:
Amt Peitz www.peitz.de

Termin realizacji projektu:
01.07.2018-30.11.2018

Wartość projektu:
16.168,97 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 13.743,62 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 808,45 EUR

Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych

Projekt miał na celu współpracę mieszkańców pogranicza na rzecz wspólnej historii, tradycji
i zwiększenia roli obiektów sakralnych w ofercie turystycznej regionu. W ramach projektu wydano publikacje promujące obiekty sakralne pogranicza (folder i mapę turystyczną) oraz prezentację multimedialną obejmującą zabytki kościelne w regionie żarskim i gminie Neuhausen Spree. W dniu 6 października 2018 odbył się wyjazd studyjny szlakiem sakralnym w gminie Neuhausen Spree.

Podsumowanie projektu była KONFERENCJA „Chrońmy obiekty sakralne” z wieloma interesującymi prezentacjami oraz wycieczką śladem obiektów sakralnych w Żarach.

Gmina Neuhausen Spree
Celem projektu była integracja mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego poprzez wzmocnienie regionalnej identyfikacji wspólną historią obiektów sakralnych oraz wspieranie polsko-niemieckich przedsięwzięć i spotkań w celu lepszego poznania się mieszkańców pogranicza, ich historii, teraźniejszości, języka, kultury i tradycji.

Partner Projektu:
Gmina Neuhausen Spree
www.neuhausen-spree.de

Termin realizacji projektu:
01.07.2018-31.12.2018

Wartość projektu:
15.657,50 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 13.309,22 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 782,89 EUR

Projekt „Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Pociągiem do współpracy – bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza

W ramach projektu zorganizowano wyjazdy studyjne w Polsce i w Niemczech do obiektów związanych z historią kolejnictwa. Dodatkowo powstał folder informacyjny o miejscach kultywujących tradycje kolejowe pogranicza polsko-niemieckiego oraz nieczynnych liniach kolejowych. Uzupełnieniem projektu był kalendarz o dworcach kolejowych pogranicza oraz wystawa plenerowa prezentująca historię kolei w regionie, którą zaprezentowano w Żarach, Weisswasser i Zittau. Podsumowaniem projektu był piknik kolejowy w Jasieniu ze wspólnym przejazdem pociągiem przez miłośników kolei oraz innymi atrakcjami towarzyszącymi: zawodami w jeździe drezyną na czas, prezentacjami obiektów kolejowych i zasad ruchu kolejowego oraz konkurs zapowiadania pociągów.
Celem projektu była intensyfikacja współpracy partnerskiej i integracja mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego poprzez wzmocnienie regionalnej identyfikacji wspólną historią i wiedzą o kolejnictwie.

Partner Projektu:
Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V. www.osef.de

Termin realizacji projektu:
14.10.2018-13.07.2019

Wartość projektu:
20.416,89 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 17.354,35 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.020,84 EUR

Projekt pn. „Pociągiem do współpracy – bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Węgiel na Łużycach – promocja tradycji regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny do miejsc związanych z tradycjami węglowymi w Krauschwitz i Nochten oraz zainstalowano tablice turystyczne tworzące szlak tematyczny w pobliżu których powstał historyczny mural węglowy (Mirostowice Dolne). Dodatkowo wykonano folder informacyjny o tradycjach węglowych Łużyc. Uzupełnieniem projektu były dwie edycje warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół z Polski i Niemiec na których wykonano mozaikę kamienną oraz malowano kamienie.
Podsumowaniem projektu była konferencja w Żarach o tradycjach węglowych
z interesującymi referatami dotyczącymi tradycji węglowych w regionie żarskim oraz w północnej części powiatu Görlitz.

Celem projektu była intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez pogłębienie wiedzy o dziedzictwie węglowym na obszarze wsparcia.

Partner Projektu:
Förderverein Lausitzer Findlingspark Nochten e.V.
www.findlingspark-nochten.de

Termin realizacji projektu:
01.01.2019-30.11.2019

Wartość projektu:
19.115,55 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 16.248,21 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 955,78 EUR

Projekt pn. „Węgiel na Łużycach – promocja tradycji regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.

Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim

Celem projektu była współpraca Partnerów i mieszkańców pogranicza na rzecz ochrony klimatu. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty uczniów szkół na temat elektro odpadów (Sieniawa Żarska) i warsztaty recyklingowe (Laubsdorf).
Na terenie gmin Żary i Neuhausen/Spree zostały przeprowadzone mikro adaptacje klimatyczne (nasadzenia drzew). W Lubomyślu powstał mural zachęcający do ochrony klimatu poprzez oszczędzanie wody. Dodatkowo wydano poradnik z dobrymi przykładami, jak możemy chronić klimat.

Podsumowaniem projektu był polsko-niemiecki rajd rowerowy z warsztatami na temat naprawy rowerum, który przebiegał przez gminę Neuhausen/Spree.

Partner Projektu:
Gmina Neuhausen Spree
www.neuhausen-spree.de

Termin realizacji projektu:
01.05.2019-30.11.2019

Wartość projektu:
15.485,70 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 13.162,85 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 774,29 EUR

Projekt „Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

W ramach projektu zostało zrealizowanych wiele działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego w tym m.in.: strategia współpracy z samorządem lokalnym, transgraniczne targi-piknik NGO, publikacje dla członków sieci, szlaki edukacyjne i murale o ochronie klimatu, mikroadaptacje klimatyczne, kalendarz imprez i wydarzeń pogranicza, wystawy plenerowe i film o działalności sektora NGO i ochronie klimatu, impreza plenerowa pn. „Polsko-niemieckie Święto Ochrony Klimatu“, warsztaty tematyczne z wyjazdami studyjnymi, publikacje dla mieszkańców i przedsiębiorców pogranicza jak można chronić klimat oraz pakiet zaleceń dla regionu w zakresie ochrony klimatu.

Wartość projektu 543.531,32 €, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 %

Termin realizacji 01.01.2020-30.06.2022

Więcej informacji o projekcie na www.bb-pl-ngo.eu

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.

Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu opracowano koncepcję nowych szlaków rowerowych w gminie Nowogród Bob. i ich połączenia z miastem Forst. Poza tym wyznaczono i oznakowano nowy rowerowy szlak turystyczny (czerwony) na trasie Nowogród Bobrzański-Łagoda-Nowogród Bobrzański (27 km). Uzupełnieniem projektu jest wydana mapa z naniesionym nowym szlakiem oraz planowanymi trasami do realizacji w przyszłości.

W sobotę 10 października 2020 w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się polsko-niemiecki rajd rowerowy, który był jednocześnie podsumowaniem projektu. Jego uczestnicy spotkali się w Nowogrodzie Bob., aby przejechać na rowerach trasę nowo oznakowanego szlaku rowerowego z Nowogrodu Bob. przez Łagodę, Krzywą, Cieszów i z powrotem do Nowogrodu Bob. Oprócz przejazdu rowerami po trasie szlaku (z udziałem naszego Partnera z Forst), zaprezentowano walory turystyczne okolic a uczestnicy projektu wzięli udział w konkursach wiedzy związanych z turystyką rowerową. W drugiej części dnia rowerzyści zwiedzili tereny byłej fabryki amunicji DAG.

W ramach projektu odbył się też wcześniej (5 września 2020 w Forst) rajd rowerowy szlakiem lokalnych atrakcji regionu Forst. Jego uczestnicy przejechali trasę Weisspagker Berg – Gosda – Klinger See – Klein Jamno i z powotem do Forst. Poza tym udało się zwiedzić miejscowy zabytkowy młyn.

Więcej informacji o projekcie wraz z opisem zrealizowanych działań oraz relacją z obu rajdów rowerowych jest umieszczona na stronie internetowej: www.roweremnapograniczu.eu

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez rozbudowę sieci szlaków rowerowych.

Partnerem projektu było Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. z Forst a wsparcia merytorycznego udzieliło Stowarzyszenie FIBER i Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Partner Projektu:
Lausitzer Neisse e.V.
Termin realizacji projektu:
01.01.2020-31.10.2020

Wartość projektu:
13.341,00 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 11.339,85 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 667,05 EUR

Projekt pn. „Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim”jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim II etap

W ramach działań projektowych wykonany został nowy (rowerowy) szlak turystyczny (żółty) na trasie Nowogród Bobrzański-Drągowina-Sobolice-Klępina-Kaczenice-Krzewiny-Bogaczów-Nowogród Bobrzański (31 km) i folder prezentujący trasę szlaku oraz lokalne atrakcje turystyczne.
Odrębnie zorganizowano rajdy rowerowe szlakiem lokalnych atrakcji w Forst oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim po trasie nowo powstałego szlaku.
Więcej informacji o projekcie wraz z opisem zrealizowanych działań, znajduje się na stronie internetowej: www.roweremnapograniczu.eu

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez rozbudowę sieci szlaków rowerowych.

Partnerem projektu było Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. z Forst
a wsparcia merytorycznego udzieliło Stowarzyszenie FIBER i Urząd Miasta i Gminy
w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Partner Projektu:
Land &Leute” Region Lausitzer Neiße e. V.
Termin realizacji projektu:
01.01.2021-31.10.2021

Wartość projektu:
17.263,05 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 14.673,59 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 863,15 EUR

Projekt pn. „Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim – II etap”jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

III Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich

W ramach projektu zorganizowano w Lubomyślu (Park) kolejną wystawę produktów regionalnych i łużyckich z kilkudziesięcioma stoiskami oraz warsztaty, pokazy, koncerty i degustacje związane z lokalnymi produktami. Odrębnie opracowano i wydano folder promujący produkty regionalne z pogranicza polsko-niemieckiego.
Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez organizację polsko-niemieckiej wystawy produktów regionalnych. Dzięki „Wystawie“ możliwa była integracja mieszkańców pogranicza, ich historii, teraźniejszości, kultury i tradycji oraz propagowano kulturę ludową, produkty regionalne, i obrzędy kultury łużyckiej.

Więcej informacji o projekcie i produktach regionalnych znajduje się na stronie internetowej: www.produktypogranicza.eu

Partner Projektu:
Gmina Neuhausen Spree www.neuhausen-spree.de
Termin realizacji projektu:
01.03.2020-30.07.2021

Wartość projektu:
12.490,40 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 10.616,84 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 624,92 EUR

Projekt „Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny poznajemy pogranicze polsko-niemieckie ze zwiedzaniem zielonych miejsc w tym Parku Rododendronów w Kromlau, Leśnej Kolejki Mużakowskiej w Weisswasser, Parku Głazów Narzutowych w Nochten i miejskich dziedzińców w Görlitz.

Podsumowaniem projektu było trzydniowe Seminarium w Świeradowie Zdrój poświęcone współpracy organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec i Czech. W programie znalazły się prelekcje na temat dobrych praktyk, sposobów pozyskiwania funduszy na działalność sektora, zarządzania oraz giełda współpracy. Uczestnicy Seminarium zwiedzili też Centrum Edukacji Ekologicznej – Izerska Łąka.

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez rzeczywistą integrację organizacji pozarządowych na obszarze wsparcia.

Partner Projektu:
GÜSA e.V.

Termin realizacji projektu:
01.01.2020-30.12.2021

Wartość projektu:
21.032,50 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 17.877,62 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.051,63 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Poznajemy produkty regionalne na polsko-niemieckim pograniczu

W ramach projektu zorganizowano polsko-niemiecką wystawę produktów regionalnych w Lubomyślu. Podczas imprezy odbyły się liczne prezentacje, degustacje, konkursy i pokazy związane z produktami lokalnymi. W programie wystawy znalazły się także występy zespołów muzycznych z Polski i Saksonii

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy partnerów projektowych poprzez organizację wystawy produktów regionalnych.

Partner Projektu:
GÜSA e.V.

Termin realizacji projektu:
01.04.2020-31.10.2021

Wartość projektu:
16.080,63 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 13.668,53 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 804,03 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Razem dla lasu i ochrony klimatu na pograniczu polsko-saksońskim

W ramach projektu zorganizowano w Żarach polsko-niemieckie ”Święto lasu i ochrony klimatu”, którego celem była edukacja mieszkańców regionu związana z ekologią, ochroną klimatu i promocją walorów przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. Podczas imprezy zaprezentowało się kilkudziesięciu wystawców. Odbyły się też liczne warsztaty, prezentacje, akcje sprzątania lasu, konkursy, degustacje i występy artystyczne, które były związane z popularyzacją działań na rzecz ochrony klimatu.

Cel projektu:
Wzmocnienie współpracy partnerskiej poprzez działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i ochrony terenów leśnych.

Partner Projektu:
GÜSA e.V.

Termin realizacji projektu:
01.05.2020-15.10.2021

Wartość projektu:
21.353,41 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 18.150,39 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.067,67 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji instytucji rejonu wsparcia oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Efektem współpracy partnerów z Polski i Niemiec są różnorodne działania angażujące mieszkańców pogranicza o charakterze spotkań z wymianą poglądów (debaty, szkolenia, warsztaty, konferencje). Drugi obszar działań projektu obejmie m.in. akcje sprzątania odpadów, zakładania łąk kwietnych i wysokich rabat oraz piknik klimatyczny.

Godnym uwagi rezultatem projektu będą szkolenia dla szkół i dorosłych (np. z zakładania łąk kwietnych i ogrodów dla owadów, detektywi wodni, edukatorzy). Ponadto przygotowane są liczne materiały (gra edukacyjna, broszury, wystawa objazdowa, foldery, monografie, ścieżki edukacyjne itd.) oraz internetowa baza wiedzy o ochronie klimatu, będące źródłem wiedzy o ochronie klimatu i sposobach jego ochrony.

Partner wiodący
Partnerzy projektu

Termin realizacji projektu:
01.07.2020 – 30.12.2022

Wartość projektu:
706.083,45 €, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 % w tym dofinansowanie dla Fundacji Natura Polska: 144.664,11 EUR

Więcej informacji o projekcie na: www.wikt.info

Ceramika na Łużycach – promocja tradycji regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano warsztaty ceramiczne, wycieczkę studyjną szlakiem ceramiki w Saksonii z pokazami garncarskimi ścieżkę edukacyjną oraz historyczny mural o ceramice w Mirostowicach Dolnych. Odrębnie zostały wykonane: kalendarz ceramiczny i folder prezentujący znaczenie ceramiki dla gospodarki regionu w ujęciu historycznym.

Podsumowaniem projektu była konferencja tematyczna (09 października 2021 w Żarach) z interesującymi referatami na temat historii ceramiki w regionie oraz wycieczką jej śladami.

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym dotyczącym tradycji ceramicznych wśród mieszkańców obszaru wsparcia.

Partner Projektu:
Förderverein Museum Sagar e.V. .
Termin realizacji projektu:
01.01.2021-31.03.2022

Wartość projektu:
21.497,50 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 18.272,87 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.074,86 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Żary, Bieniów) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację i zainstalowano ścieżkę edukacyjną o jego twórczości w Bieniowie. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i znany na przełomie XIX i XX wieku rzemieślnik – budowniczy organów.

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy pomiędzy partnerami projektu.

Partner Projektu:
GÜSA e.V.
Termin realizacji projektu:
01.04.2021-30.09.2021

Wartość projektu:
23.186,73 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 19.708,72 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.159,34 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Polsko-niemiecki festiwal muzyczny „Szlakiem Gustava Heinze” cz.II

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Lubomyśl, Żary, Biedrzychowice) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację o jego dziełach – wykonanych organach oraz wystawę plenerową prezentującą jego twórczość. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i znany na przełomie XIX i XX wieku rzemieślnik – budowniczy organów.

Cel projektu:
Intensyfikacja współpracy pomiędzy partnerami projektu.

Partner Projektu:
GÜSA e.V.
Termin realizacji projektu:
01.10.2021-30.03.2022

Wartość projektu:
24.089,05 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 20.000,00 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 1.204,45 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim III etap

W ramach działań projektowych został wykonany nowy (rowerowy) szlak turystyczny (niebieski) na trasie Nowogród Bobrzański-Łagoda-Wysoka-Pajęczno-Sterków-Podgórzyce-Turów-Nowogród Bobrzański (28,5 km) i folder prezentujący trasę szlaku oraz lokalne atrakcje turystyczne.

W kwietniu 2022 zorganizowano polsko-niemiecki rajd rowerowy w Forst a w czerwcu 2022 r. odbył się drugi rajd na trasie nowego szlaku rowerowego wraz ze zwiedzaniem winnicy w Sterkowie.

Więcej informacji o projekcie wraz z opisem zrealizowanych działań, znajduje się na stronie internetowej: www.roweremnapograniczu.eu

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez rozbudowę sieci szlaków rowerowych.

Partnerem projektu było Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. z Forst a wsparcia merytorycznego udzieliło Stowarzyszenie FIBER i Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Partner Projektu:
Land &Leute” Region Lausitzer Neiße e. V.
Termin realizacji projektu:
01.01.2022-30.06.2022

Wartość projektu:
17.447,55 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 14.830,42 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 872,37 EUR

Projekt pn. „Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim – III etap”jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim IV etap

W ramach działań projektowych został wykonany nowy (rowerowy) szlak turystyczny (czarny) na trasie Nowogród Bobrzański-Drągowina-Dobroszów Wielki-Popowice- Przybymierz-Skibice-Kotowice-Sobolice-Klępina-Nowogród Bobrzański (35 km) i folder prezentujący trasę szlaku oraz lokalne atrakcje turystyczne.

W sierpniu zorganizowano polsko-niemiecki rajd rowerowy w Forst a we wrześniu 2022 r. odbył się drugi rajd na trasie nowego szlaku rowerowego w gminie Nowogród Bobrzański.

Więcej informacji o projekcie wraz z opisem zrealizowanych działań, znajduje się na stronie internetowej: www.roweremnapograniczu.eu

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez rozbudowę sieci szlaków rowerowych.

Partnerem projektu było Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. z Forst a wsparcia merytorycznego udzieliło Stowarzyszenie FIBER i Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Partner Projektu:
Land &Leute” Region Lausitzer Neiße e. V.
Termin realizacji projektu:
01.04.2022-30.10.2022

Wartość projektu:
17.183,10 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 14.605,64 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 859,15 EUR

Projekt pn. „Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim – IV etap”jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Pojezierze antropogeniczne – nowy produkt turystyczny na polsko-niemieckim Łuku Mużakowa

W ramach działań projektowych zostało oznakowanych 30 zbiorników pokopalnianych na terenie Łuku Mużakowa oraz wydano przewodnik turystyczny z mapką promującą nowy produkt turystyczny tj. Pojezierze Antropogeniczne. W kilku największych miasta pogranicza (Żary, Żagań, Forst) pokazywana była wystawa plenerowa poświęcona Pojezierzu Antropogenicznemu w rejonie Tuplic i okolic.

W maju 2022 r. zorganizowano wycieczkę pieszo-rowerową nad jezioro Felixsee (Niemcy) a w czerwcu w Tuplicach odbyła się kolejna wycieczka, podczas której zostały zaprezentowane wybrane zbiorniki wodne Pojezierza Antropogenicznego na północy Łuku Mużakowa.

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez tworzenie atrakcji turystycznych i ich promocję.
Partner Projektu:
Land &Leute” Region Lausitzer Neiße e. V.
Termin realizacji projektu:
01.02.2022-30.08.2022

Wartość projektu:
17.578,18 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 14.941,45 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 878,91 EUR

Projekt pn. „Pojezierze antropogeniczne – nowy produkt turystyczny na polsko-niemieckim Łuku Mużakowa „jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów

W ramach działań projektowych powstał szlak kamiennych drogowskazów a kilka z nich zostało odnowionych. Partnerzy opracowali także przewodnik turystyczny z mapką oraz stronę internetową na których to znajdą się dokładne lokalizacje drogowskazów.

We wrześniu 2022 r. został zorganizowany polsko-niemiecki rajd rowerowy obejmujący poznanie nowych atrakcji turystycznych (Forst-Brożek-Marianka). W październiku 2022 r. odbył się rajd szlakiem drogowskazów w Polsce (Pietrzyków-Golin-Drzeniów-Pietrzyków).

Drogowskazy wskazywały dawniej drogę, wyznaczały rejon łowiecki, upamiętniały tragedie, a dziś stanowią także ślad, który chcieli pozostawić po sobie ludzie i mają także wartość poznawczą.

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez tworzenie atrakcji turystycznych i ich promocję.
Partner Projektu:
Land &Leute” Region Lausitzer Neiße e. V.
Termin realizacji projektu:
01.05.2022-30.11.2022

Wartość projektu:
17.434,76 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 14.819,55 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 871,73 EUR

Projekt pn. „Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów”jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This